Wczytuję dane...
Polityka prywatności

1. Co to jest polityka prywatności?
Polityka prywatności to zasady, których celem jest poinformowanie naszych Klientów o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych. Mamy nadzieję, że niniejsza Polityka Prywatności pomoże Ci zrozumieć, jakie informacje gromadzimy w związku z działalnością Sklepu oraz w jaki sposób je przetwarzamy.

2. W każdym czasie chronimy Twoją prywatność w trakcie korzystania z naszego Sklepu. Możesz mieć pewność, że:

• przestrzegamy obowiązujących regulacji prawnych w zakresie ochrony danych osobowych – w tym: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
• wszystkie podane przez Klienta informacje pozostają bezpieczne w naszej bazie danych. Nie ma do niej dostępu nikt niepowołany. Zapewniamy bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych Klientów, chroniąc i zabezpieczając je przed dostępem osób nieupoważnionych.
• chronimy dane osobowe od strony technicznej – przechowujemy je w odpowiednio zabezpieczonych miejscach, do których dostęp mają wyłącznie upoważnione osoby, z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę.
• nie przekazujemy Twoich danych podmiotom do tego nieuprawnionym, z wyjątkiem podmiotów współpracujących z nami wyłącznie w celu realizacji transakcji kupna-sprzedaży (np. Poczta Polska, profesjonalne firmy kurierskie, operatorzy płatności, dostawca usług sklepu internetowego, itp. ). W przypadku wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w ramach naszego Sklepu współpracujemy z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się przestępstw.

3. Kto jest Administratorem Danych Osobowych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Firma Handlowa „OLA” Dariusz Wrona, z siedzibą w Opocznie (26-300 Opoczno), przy ulicy Marii Konopnickiej 4, posługująca się Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP) 768-125-20-53.

4. Kiedy i w jaki sposób pozyskujemy Twoje dane osobowe:

Każdy może przeglądać naszą stronę bez ujawniania swoich danych osobowych. Podanie przez Ciebie swoich danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednak konieczne w celu założenia Konta Klienta lub złożenia w Sklepie zamówienia. W przypadku zawarcia przez Ciebie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (np. założenie Konta Klienta) lub złożenia zamówienia, zbieramy za pośrednictwem Sklepu następujące dane Klienta (w różnym zakresie, w zależności od funkcji, jaką chcesz zrealizować)
• imię,
• nazwisko,
• adres e-mail
• adres, na który przesyłka ma dotrzeć (najczęściej jest nim adres tożsamy z miejscem aktualnego zamieszkania bądź zameldowania),
• kraj,
• numer telefonu,
NIP.

5. Na jakich zasadach przetwarzane są dane osobowe naszych Klientów?
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, a części z nich niezbędne w celu założenia Konta Klienta lub złożenia Zamówienia.

Stosjuemy jako administrator danych osobowych odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

- Każdy Klient ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Prawo sprzeciwu przysługuje Klientowi zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego. Możecie Państw korzystać ze wskazanych praw w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość o odpowiedniej treści pod adres e-mail: obuwieola@gmail.com
- Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu realizacji zamówienia, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, marketingu produktów i usług własnych administratora oraz bieżącego informowania Klienta o oferowanych przez administratora produktach i świadczonych usługach (również podmiotów współpracujących z administratorem)
- Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w szczerszym zakresie, w tym zwłaszcza w celach marketingowych podmiotów współpracujących z administratorem. Gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda Klienta, Klient może w taką zgodę cofnąć w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

Będziemy przekazywać Twoje dane podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, agencjom marketingowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, finansowe, ubezpieczeniowe i administracyjne, podmiotom przeprowadzającym na nasze zlecenie badanie satysfakcji klienta, organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie, organom publicznym, w tym sądom oraz pełnomocnikom, naszym ubezpieczycielom i doradcom, w przypadku gdy będzie to konieczne dla obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia przez  Nas roszczeń.

Jeżeli zdecydujesz się na dokonanie płatności za pośrednictwem jednego ze współpracujących podmiotów obsługujących płatności elektroniczne udostępnimy Twoje dane obejmujące imię, nazwisko, numer i wartość zamówienia, numer IP, adres e-mail, numer telefonu, Twój identyfikator klienta przypisany Ci przez podmiot obsługujący płatności temu podmiotowi  w celu realizacji Twojej płatności.

6. Newsletter:
Każdy odwiedzający witrynę Sklepu może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera – w którym informujemy o zmianach na naszej witrynie, aktualnych promocjach, nowych towarach czy też organizowanych wydarzeniach. W celu zapisania się do newslettera, należy podać swój adres email w ramce „newsletter” na witrynie głównej Sklepu, kliknąć „Zapisz” oraz potwierdzić swój zamiar poprzez klikniecie linku aktywacyjnego w przesłanej wiadomości.
Wysyłka Newslettera dokonywana jest przy pomocy oprogramowania dostarczonego przez podmiot odpowiedzialny za oprogramowanie sklepu internetowego.
Celem wypisania się z newslettera, wystarczy przesłać nam odpowiednią wiadomość – np. pocztą elektroniczną na adres: obuwieola@gmail.com

7. Kto oraz w jakich okolicznościach ma prawo dostępu do danych osobowych?
Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez administratora, a także prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

8. Pliki Cookies:
Szczegółowe zasady korzystania przez nas z technologii plików Cookies zostały opisane w Polityce plików Cookies dostępnej pod adresem: http://sklep.befado.pl/cookies.html . Nasze pliki Cookies nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego komputera i danych, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.

9. Zmiany w Polityce Prywatności
Nie wykluczamy możliwości wprowadzenia w przyszłości zmian w niniejszym dokumencie w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
• zmiana przepisów regulujących zasady przetwarzania danych osobowych lub usług świadczonych drogą elektroniczną, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Klienta i administratora lub zmiana interpretacji powyższych przepisów wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
• zmiana sposoby świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;
• zmiana lub poszerzenie zakresu usług świadczonych droga elektroniczną przez administratora;
• Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że w ramach serwisu obuwieola.pl umieścimy informację o zmianach w Polityce Prywatności.

10. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych:

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane dla celów realizacji dokonywanych przez Ciebie transakcji zakupu naszych produktów lub usług, będziemy je przetwarzać przez okres obowiązywania umowy dotyczącej takiej transakcji, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane dla celów prowadzenia i obsługi Twojego konta użytkownika lub w celu udostępniania Ci Newslettera, będziemy je przetwarzać do momentu odpowiednio, Twojej rezygnacji z konta użytkownika w Sklepie Internetowym, rezygnacji z Newslettera lub zakończenia jego wydawania. Możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych), będziemy je przetwarzać przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych Twoje dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem lub transakcją).

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów obejmujących:
- tworzenie Twojego profilu klienta w celu przedstawiania Ci informacji marketingowych, a także
- prowadzenia komunikacji marketingowej,
będziemy je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, chyba że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych dla celów marketingowych.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, skargę lub sugestię, a także badania satysfakcji naszych Klientów i określanie jakości naszych usług, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu (w szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń), chyba że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych ze względu na swoją szczególną sytuację, a my nie będziemy mogli wykazać istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych nadrzędnych wobec Twoich praw, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

11. Pytania i kontakt:

Jeśli chciałbyś, żebyśmy zaktualizowali Twoje dane osobowe albo usunęli Twoje dane osobowe z naszej bazy danych, skontaktuj się z nami przez e-mail obuwieola@gmail.com lub napisz na adres podany w punkcie 1.

12. Obowiązek informacyjny RODO:

Jeśli nie znalazłeś tu interesujących Cię informacji, zajrzyj na stronę poświęconą obowiązkowi informacyjnemu, o którym mowa w art 13 i 14 RODO - obuwieola.pl/rodo